Protokoll samt Verksamhetsberättelser

Protokoll fört vid 22-klubbens årsmöte 28 februari 2016
Plats: Uppsala SS klubblokal vid Skarholmen, Uppsala. Närvarande:  Lars Nordlund, Carl Svedberg och Sven Högelin.


⦁    Mötets öppnande
Ordförande Lars Nordlund hälsade välkomna och öppnade mötet
⦁    Val av orförande
Lars valdes enhälligt till ordförande för mötet
⦁    Val av sekreterare
Lars Nordlund utsågs även till sekreterare för mötet
⦁    Val av justeringsmän och rösträknare
Sven Högelin och Calle Svedberg valdes
⦁    Fråga om mötets utlysande enligt stadgarna
Mötet fann att det utlysts korrekt. Kort diskussion om mötet var beslutsmässigt med så få deltagare. Beslöt dock att genomföra mötet och kontrollera i efterhand vad som står i stadgarna.
I stadgarna står följande ” Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigande medlemmar som är närvarande.” Det står ingenting om att ett visst antal medlemmar måste närvara.
⦁    Fastställande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes och fastställdes.
⦁    Verksamhetsberättelse
Lars N läste upp verksamhetsberättelsen och mötet godkände denna med en mindra ändring.
⦁    Resultat och balansräkning
Lars N redogjorde årets ekonomiska resultat som slutade på plus 9435.75 kr.  Intäkten för det seglingsevent 22-klubben arrangerade för Adecco Ab i Sandhamn diskuterades. Mötet beslutade att styrelsen skall utarbeta stadgar för den fond för internationella aktiviteter som styrelsen föreslagit skall bildas. 
⦁    Revisonsberättelse
Revisorernas revisonsberättelse lästas upp som fastslog resultatet ovan och tillstyrkte styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
⦁    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
⦁    Budget och avgifter
Mötet fastslog föreslagen budget för 2016 med ett 0 resultat.
⦁    Val av styrelseledamöter för 2015
Alla i den sittande styrelsen omvaldes: Lars Nordlund ordförande, Peter Antonson kassör, Sven Högelin, Tina Westerlund, Ingvar Hellsing, Richard Jacobsson och Pär Karlsson
⦁    Val av revisorer
Sittande revisorer omvaldes: Christer Johansson och Henrik Johansson.
⦁    Val av valberedning
Sittande valberedning omvaldes: Carl Svedberg.
⦁    Fastställande av årsavgift för 2017
Mötet beslutade om en oförändrad medlemsavgift om 100 kr.
⦁    Seglingar 2016
Uppsala SS firar 100-årsjubileum 2016 och arrangerar årets kryssarpokal 3/8-6/8.
- 23 maj Mälarvarvet (Jungfruholmarna)
 - 15-16/8 Gäddisregattan (Lilla skratten, utanför Waxholm)
 -5-6/9 Skärgårdskryssarens dag (Getfoten).
⦁    Information från KN
A22 finns nu med i SRS tabellen och behöver därmed ej ansöka om mätbrev för att segla SRS men man behöver giltigt mätbrev.
⦁    Information om Skärgårdskryssarepokalen i Uppsala 2016     
Per Nilsson från Uppsala SS informerade om arrangemangen . Bas för båtarna kommer att vara USS klubbhamn och man planerar att förlägga seglingarna på Ekoln. A22:orna seglar samma bana som Sk30:orna som seglar sin Europa Cup
⦁    Information om World cup i Flensburg
Lars N berättade att det nu är 22st A22 på intresse listan för World Cup i Flensburg 1-3/9 2016.        Carl-Henrik Ahlin, Mattias Malmros och Martin Carlsson representerar 22-klubben i arbetsgruppen kring detta arrangemang.
2018 skall Sverige arrangera World Cup för A22. Styrelsen har under året varit i kontakt med bl.a. Vaxholm som visat intresse av att samtidigt med World Cup arrangera en festival med klassiska båtar. Vi har även fått förslag från Martin Carlsson i Alingsås och Pär Karlsson i Kalmar som framfört intresse att kunna arrangera detta. Inget beslut har tagits.
⦁    Priser
Beslut fattades fattades på förra årsmötet att dela ut Tricksonpokalen direkt när tre delseglingar genomförts på pokalseglingarna, istället för att vänta till den ordinarie prisutdelningen.
Bruneliuspokalen: Rikard Jacobsson skulle undersöka med upphovsmannen vad ursprungstanken med priset var.
Beslut togs förra årsmötet att styrelsen utser vem som tilldelas Torsten Helgessons Gastpris
⦁    Övriga frågor
Sven Högelin lade fram ett förslag till lagkappsegling under Kryssarepokalen som diskuterades. Beslutades att Sven utarbetar och skriver ner förslaget så att det kan skickas ut till medlemmarna. OBS lagsegling är tänkt som en liten kul grej i seglingarna.                                                                            Carl Svedberg föreslog att 22.klubben skall arrangera en modellbyggnadsträff där vi kan testa modeller och diskutera konstruktioner.  Carl skriver ner ett förslag till möte.                                                                                                                     Mötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att se hur ytterligare intäkter, utöver medlemsavgifter, kan tillföra likviditet till kassan. för att tex kunna stimulera & stötta hela verksamheten i klassen. Från Svensk A22 segling, tex transporter. Carl S föreslog  lottförsäljning, med skepps anknutet vinst tema".

Mötet avslutades

Lars Nordlund, ordförande/mötessekreterare


Sven Högelin, justeringsman        Carl Svedberg, justeringsman
 



 Protokoll fört vid 22-klubbens årsmöte 28 februari 2016

Plats: Uppsala SS klubblokal vid Skarholmen, Uppsala. Närvarande:  Lars Nordlund, Carl Svedberg och Sven Högelin.
Mötets öppnande
Ordförande Lars Nordlund hälsade välkomna och öppnade mötet
Val av orförande
Lars valdes enhälligt till ordförande för mötet
Val av sekreterare
Lars Nordlund utsågs även till sekreterare för mötet
Val av justeringsmän och rösträknare
Sven Högelin och Calle Svedberg valdes
Fråga om mötets utlysande enligt stadgarna
Mötet fann att det utlysts korrekt. Kort diskussion om mötet var beslutsmässigt med så få deltagare. Beslöt dock att genomföra mötet och kontrollera i efterhand vad som står i stadgarna.
I stadgarna står följande ” Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigande medlemmar som är närvarande.” Det står ingenting om att ett visst antal medlemmar måste närvara.
Fastställande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes och fastställdes.
Verksamhetsberättelse
Lars N läste upp verksamhetsberättelsen och mötet godkände denna med en mindra ändring.
Resultat och balansräkning
Lars N redogjorde årets ekonomiska resultat som slutade på plus 9435.75 kr.  Intäkten för det seglingsevent 22-klubben arrangerade för Adecco Ab i Sandhamn diskuterades. Mötet beslutade att styrelsen skall utarbeta stadgar för den fond för internationella aktiviteter som styrelsen föreslagit skall bildas.
Revisonsberättelse
Revisorernas revisonsberättelse lästas upp som fastslog resultatet ovan och tillstyrkte styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
Budget och avgifter
Mötet fastslog föreslagen budget för 2016 med ett 0 resultat.
Val av styrelseledamöter för 2015
Alla i den sittande styrelsen omvaldes: Lars Nordlund ordförande, Peter Antonson kassör, Sven Högelin, Tina Westerlund, Ingvar Hellsing, Richard Jacobsson och Pär Karlsson
Val av revisorer
Sittande revisorer omvaldes: Christer Johansson och Henrik Johansson.
Val av valberedning
Sittande valberedning omvaldes: Carl Svedberg.
Fastställande av årsavgift för 2017
Mötet beslutade om en oförändrad medlemsavgift om 100 kr.
Seglingar 2016
Uppsala SS firar 100-årsjubileum 2016 och arrangerar årets kryssarpokal 3/8-6/8.
- 23 maj Mälarvarvet (Jungfruholmarna)
 - 15-16/8 Gäddisregattan (Lilla skratten, utanför Waxholm)
 -5-6/9 Skärgårdskryssarens dag (Getfoten).
Information från KN
A22 finns nu med i SRS tabellen och behöver därmed ej ansöka om mätbrev för att segla SRS men man behöver giltigt mätbrev.
Information om Skärgårdskryssarepokalen i Uppsala 2016    
Per Nilsson från Uppsala SS informerade om arrangemangen . Bas för båtarna kommer att vara USS klubbhamn och man planerar att förlägga seglingarna på Ekoln. A22:orna seglar samma bana som Sk30:orna som seglar sin Europa Cup
Information om World cup i Flensburg
Lars N berättade att det nu är 22st A22 på intresse listan för World Cup i Flensburg 1-3/9 2016.        Carl-Henrik Ahlin, Mattias Malmros och Martin Carlsson representerar 22-klubben i arbetsgruppen kring detta arrangemang.
2018 skall Sverige arrangera World Cup för A22. Styrelsen har under året varit i kontakt med bl.a. Vaxholm som visat intresse av att samtidigt med World Cup arrangera en festival med klassiska båtar. Vi har även fått förslag från Martin Carlsson i Alingsås och Pär Karlsson i Kalmar som framfört intresse att kunna arrangera detta. Inget beslut har tagits.
Priser
Beslut fattades fattades på förra årsmötet att dela ut Tricksonpokalen direkt när tre delseglingar genomförts på pokalseglingarna, istället för att vänta till den ordinarie prisutdelningen.
Bruneliuspokalen: Rikard Jacobsson skulle undersöka med upphovsmannen vad ursprungstanken med priset var.
Beslut togs förra årsmötet att styrelsen utser vem som tilldelas Torsten Helgessons Gastpris
Övriga frågor
Sven Högelin lade fram ett förslag till lagkappsegling under Kryssarepokalen som diskuterades. Beslutades att Sven utarbetar och skriver ner förslaget så att det kan skickas ut till medlemmarna. OBS lagsegling är tänkt som en liten kul grej i seglingarna.                                                                            Carl Svedberg föreslog att 22.klubben skall arrangera en modellbyggnadsträff där vi kan testa modeller och diskutera konstruktioner.  Carl skriver ner ett förslag till möte.                                                                                                                     Mötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att se hur ytterligare intäkter, utöver medlemsavgifter, kan tillföra likviditet till kassan. för att tex kunna stimulera & stötta hela verksamheten i klassen. Från Svensk A22 segling, tex transporter. Carl S föreslog  lottförsäljning, med skepps anknutet vinst tema".

Mötet avslutades

Lars Nordlund, ordförande/mötessekreterare


Sven Högelin, justeringsman        Carl Svedberg, justeringsman


.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mötesanteckningar 22-klubbens vintermöte 23 jan 2016

Plats: Göta SS klubblokal Långholmen

Deltagare: Lars Nordlund, Sven Högelin, Torkel Sintorn, Mattias malmros, Carl Svedberg,
Lars Hermansson, Christoffer Hellman, Lars Olof Johansson, Richard Jacobsson, Oskar Röös

 • Diskussion om motionen att ändra i stadgarna för Skärgårdskryssarepokalen. Den allmänna meningen var att 22- klubben bifaller motionen.
 • Oskar Röös informerade om arrangemangen kring X-pokalen i Uppsala i sommar. Restaurangen Skarholmen, öltält, hamburgare m.m. Oscar informerade att det finns fler 22:or i Uppsala som han aktiverat. 3 Tigrar och Ragge Lindqvists Cherie. De planerar att gemensamt mäta in sina båtar i år.
 • X-pokalen/SM diskussion om att kunna separera seglingarna för att få två seglingar per säsong. Möjligheten finns men i dagsläget känns det svårt att lägga in en större segling till under semestertiden. Det är bättre med en segling typ World Cup som ligger senare på säsongen som inte inkräktar på semesterperioden av familjeskäl.
 • Diskussion om SRS talet. Bra att 22:an fått ett klasstal som förutsätter att det finns ett gällande mätbrev. Möjligheten att individuellt SRS tal finns kvar för de som vill optimera sin segelsättning t.ex. högre hisshöjd för gennaker, halsa gennaker i förstäven.
 • Torkel informerade om de nybyggnadsmöjligheter som finns. Det ökande intresset för 22-klassen i Tyskland har möjligheten att bygga en A22 i de nya formarna för Bijou trettia utvärderats och det skulle kunna bli en mycket bra A22:a. Bijou trettia är inte den största typen av 30:a ett deplacement på 2650 kg. Li skulle bli om jag minns rätt vad Torkel sa 9,7m. Zarin har två formar som det byggts 22:or i typ S373 Ida och typ S376 Ejfi II.
 •  Diskussion om svårigheten att hitta mätmän. Det blir en kurs för framförallt utländska blivande mätmän i vår. Möjlighet att utbilda fler svenska mätmän på samma kurs vore önskvärt.
 • Mattias informerade om World Cup A22 I Flensburg 1-4 september. De som tänker deltaga kan förvänta sig fantastiska arrangemang både vad gäller segling som sociala event. Bifogar NOR till Flensburg.
 • Som tidigare utskickad information kommer vi att ställa ut en A22 på båtmässan Allt för Sjön i år. Det blir senaste årens X-pokalvinnare S351 Aquila. Vi har redan dragit igång förberedelserna med frakter PR-material m.m.
 • Vi måste söka efter arrangör till X-pokalen 2017. En synpunkt är att det helst ska vara på en fastlandsbaserad plats. Ett förslag som nämndes är Oxelösund. De har fina möjligheter till långa seglingar på havsbana. Kan visserligen bli tufft om det blåser mycket. Richard Jacobsson lovade att ta reda på hur Oxelösunds SS ställer sig.
 • 2018 är det Sveriges tur att arrangera World Cup. Vi har redan börjat sondera terrängen. Torkel Sintorn, jag och veteranbåtsfestivalspecialisten Tor Hedvall från SSKF´s renoveringsfond, har besökt Vaxholms Stad kommunansvariga och presenterat ett förslag som innebär kappseglingen World Cup A22 tillsammans med Classic Boat festival. Vaxholm Stad har positiva erfarenheter av tidigare festivaler i Vaxholm. Tidsmässigt skulle det ligga i månadsskiftet augusti/september 2018. Representanterna för Vaxholm Stad visade stort intresse men framhöll att de inte har så starka ekonomiska muskler men de har i dagarna fått ett koncept på hur vi tänkt oss göra.                                                                                                                                 Vi har tidigare fått förslag från både Kalmar och Alingsås som ställt sig villig att arrangera World Cup 2018.                                                                                                                            Ett annat förslag som kom upp på mötet är förlägga World Cup 2018 i Saltsjöbaden med KSSS som arrangör i ett liknade arrangemang som 100-års jubileet. 
 • Oavsett var vi seglar kan senare besluta om X-pokalen/SM seglas i World Cup 2018 eller som separata seglingar.
 • Förslag framfördes att lägga 22-klubbens årsmöte i slutet på mars hos Uppsala SS. Det kan vara ett bra tillfälle att diskutera arrangemangen med arrangören.

Mötet avslutande.

Vid pennan Lars Nordlund ordförande 22-klubben


...........................................................................................
Protokoll fört vid 22-klubbens årsmöte 28 mars 2015 
Plats: Nya Djurgårdsvarvet, Djurgården Stockholm 
Närvarande: Rolf Erixon, Christer Johansson, Joakim Rodebäck, Bengt Pettersson, Mattias Malmros, Rickard Jacobsson, Tor Hedvall, Calle Svedberg, Lars Hermansson, Max Nystedt, Tina Westerlund och Lars Nordlund. 
 1. Mötets öppnande Ordförande Lars Nordlund hälsade välkomna och öppnade mötet 
 1. Val av orförande Lars valdes enhälligt till ordförande för mötet 
 1. Val av sekreterare Joakim Rodebäck utsågs till sekreterare för mötet 
 1. Val av justeringsmän och rösträknare Mattias Malmros och Calle Svedberg valdes 
 1. Fråga om mötets utlysande enligt stadgarna Mötet fann att det utlysts korrekt 
 1. Fastställande av dagordningen Fastställdes, dock med korrigering av årtal för kappseglingsåret. Detta ändrades från 2016 till 2015. 
 1. Verksamhetsberättelse Lars N läste upp verksamhetsberättelsen och mötet godkände denna. 
 1. Resultat och balansräkning Lars N redogjorde årets ekonomiska resultat som slutade på minus 11 404,75 kr. Anledningen till detta var framförallt musikunderhållningen på festen som anordnades i Sandhamn i samband pokalseglingarna samt att 22-klubben betalade startavgiften för 15e båt på SM Dezir. 
 1. Revisonsberättelse Revisor Christer Johansson läste upp revisonsberättelsen som fastslog resultatet ovan och tillstyrkte styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 1. Budget och avgifter Mötet fastslog föreslagen budget med ett negativt resultat om 200 kr 
 1. Val av styrelseledamöter för 2015 Alla i den sittande styrelsen omvaldes 
 1. Val av revisorer Sittande revisorer omvaldes 
 1. Val av valberedning Sittande valberedning omvaldes 
 1. Fastställande av årsavgift för 2016 Mötet beslutade om en höjning med 25 kr till 100 kr för medlemskap till 22-klubben 
 1. Förslag till seglingar för 2015 Nynähamns SS firar 100-årsjubileum 2015 och arrangerar årets kryssarpokal 30/7-1/8.  Till övriga 22a seglingar 2015 utsågs  - 23 maj Mälarvarvet (Jungfruholmarna)  - ev en egen träningshelg helgen före midsommar - 15-16/8 Gäddisregattan (Lilla skratten, utanför Waxholm)  -5-6/9 Skärgårdskryssarens dag (Getfoten). Styrelsen fick också i uppdrag att undersöka möjligheterna att återuppta seglingen ”Såskoppen” 
 1. Information från KN Joakim Rodebäck informerade lite om KNs verksamhet och de regeländringar som antagits på SSKFs årsmöte. Dessa innefattar att regelankaret får kompletteras med kätting för att uppnå föreskriven vikt och att halvbreddsbegränsningen på försegel är borttagen. Samt att mätbrev innehållande masttoppsvikt kan förlängas utan ommätning, men då båtägaren istället intygar att inga ändringar utförts. 
 1. Information om Skärgårdskryssarepokalen i Nynäshamn 2015       Bas för båtarna kommer att vara NSS klubbhamn och man planerar att förlägga seglingarna på den södra banan inomskärs. Frågor framfördes på mötet om man verkligen kan få ut en banlängd så att två varv tar över 60 min att segla. Styrelsen tar med sig synpunkten till samtalen med NSS. 
 1. Information om Euro cup mm Lars N berättade att man planerar att arrangera en World Cup i Flensburg 2016. Carl-Henrik Ahlin, Mattias Malmros och Martin Carlsson representerar 22-klubben i arbetsgruppen kring detta arrangemang. Styrelsen fick också uppdraget att undersöka möjligheterna att arrangera Euro/World cup i Sverige 2018. Pär Karlsson i Kalmar har framfört intresse att arrangera detta. 
 1. Priser Beslut fattades att dela ut Tricksonpokalen direkt när tre delseglingar genomförts på pokalseglingarna, istället för att vänta till den ordinarie prisutdelningen. Oscar Röös vann 2014 års debutantpokal Bruneliuspokalen: Rikard Jacobsson undersöker med upphovsmannen vad ursprungstanken med priset var. Beslut togs att styrelsen utser vem som tilldelas Torsten Helgessons Gastpris 
 1. Övriga frågor Joakim Rodebäck meddelade att A22 åter kommer med i SRS tabellen och behöver därmed ej ansöka om mätbrev för att segla SRS. Frågan om SSFs förslag på krav för licens togs upp och mötet var enhälligt emot detta och gav styrelsen i uppdag att driva den linjen genom SSKF mot SSF 
 1. Mötet avlsutades Visning av Bacchant och resningen till Norlina vidtog. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsberättelse år 2014

Styrelsen för 22-klubben lämnar härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2014. 

 Årsmöte hölls den 29/3 Nya Djurgårdsvarvet, styrelsemöte hölls den 16/12 

Under 2014 har styrelsen haft följande sammansättning: 
Ordförande Lars Nordlund 
SekreterareTina Westerlund 
Kassör Peder Antonsson 
LedamotSven Högelin 
Ledamot r Karlsson 
LedamotIngvar Hellsing 
LedamotRickard Jackobsson 
RevisorerChrister Johansson, Henrik Johansson 
ValberedningCarl Svedberg 

Medlemsantal 81 - betalande medlemmar enligt SSKF´s noteringar 

Renoveringsfondens plaketter gick till 2 st A22:or.  
Plakett för förtjänstfullt bevarande tilldelades Martin Carlsson, 22 S324 Mona II. 
Plakett för förtjänstfullt renoverande tilldelades Carl Henrik Ahlin, 22 S298 Trickson IV. 

Bygget av Peter Norlins sista design en A22 har startat på Nya Djurgårdsvarvet. 

Renoveringen av Rush III på Yachtsnickeriet börjar närma sig fullbordan. 

Ett antal A22:or har exporterats  

Skärgårdskryssarepokalen har varit verksam på Facebook i Allan Förbergs regi 

Hemsidan Sk22.se har skötts av Sven Högelin 


Seglingsåret 

Gullviverallyt deltog S288 Paloma, S356 Cirdan och S349 Refuge. 

Vikingaregatta 14/15juni på Lilla Värtan arrangerades av Vikingarnas SS. 5st A22 seglade klass. Segrade gjorde A22 S288 Paloma, Torkel Sintorn, 2:a S356 Cirdan , Bengt Pettersson och 3.a S351 Aquila, Joacim Rod 

Ornö Grand Prix 23 juni arrangör Ornö Varv med 10 deltagande båtar. Segrade gjorde 22 S349 Refuge 

Skärgårdkryssarepokalen tillika SM för A22 arrangerades av KSSS 6-9 augusti i Sandhamn. 
Vi blev inte fler än 14 anmälda jakter varvid ett letande efter ytterligare en möjlig 22:a tog vid. Vi lyckades locka ut Dezir S247 till sandhamn och 22-klubben stod för anmälningsavgiften. 
Segrade gjorde S351 Aquila, Joakim Rodebäck TRASS följd av S334 Ramona II, Claes Ahlin KSSS och som 3:a S257 Gazell, Rolf Erixon Visby SS. 

Gäddisregattan 16-17 augusti segrade A22 S20 Royne, Mattias Malmros i SRS-klassen 

Arkö runt 23 augusti arrangör Oxelösunds SS. Totalsegrare A22 S 241 Cassandra, Richard Jacobsson 

Euro Cup för A22 17-19 september 
En av Tyska 22-klubben nyinstiftad regatta som avses att seglad vart annat år. 2014 seglades den i arrangemang av Berliner Yacht Club på Wannsee i Berlin med 12 deltagande båtar varav 3 svenska A22:or. Segrade gjorde S272 Tricksonita, Niels Bunkenburg Tyskland. 2:a var S288 Paloma Torkel Sintorn Sverige och 3:a S324 Mona II Martin Carlsson Sverige. Refuge S349 Sverige kom på 7 plats.  

KaiserWilhelms pokal 21 september arrangör Berliner Yacht Club seglades på Wannsee I Berlin. 
A22 seglade klass med 11 startande. Segrade gjorde S288 Paloma Torkel Sintorn,Sverige, 2:a S325 Pilgrim, Matthias Grothues-Spork Tyskland och på 3:e S324 Mona II Martin Carlsson., Sverige.   


Lars Nordlund 
Ordförande 22-klubben