Protokoll samt Verksamhetsberättelser


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Mötesprotokoll från 22-klubbens medlems möte den 7 december 2019
Plats Göta SS klubblokal Långholmen Stockholm
Deltagare: Lars Nordlund Christer Johansson, Richard Jacobsson,Sven Matton, Lars-Olov Johansson,Torkel Sintorn, Bengt Pettersson, Martin Klinga, Mikael Sääf samt Zora Zimmerman  på telefon.


Ordförande Lars Nordlund hälsade välkommen och bjöd på  glögg, lussekattor och pepparkakor.

Som första punkt visade Lars runt på Göta SS varvsplan på framförallt på de skärgårdskryssare som ligger upplagda på Göta. Det som tilldrog sig det största intresset var A22:orna S282 Perhaps och speciellt S291 Tack Harry som är under renovering.

Lars informerade om arbetsgruppen för World Cup Sk22´s möte i Flensburg den 15 november då World Cup 2020 diskuterades. Ett förslag hade förts fram av Matthias Grothues-Spork att införa en regel i WC att inte tillåta professionella seglare i World Cup enl ISAF regelverk som bl.a. J70 klassen använder sig av. Zora medverkade över telefon och hon sa att de även ville införa att ägaren till båten måste vara rorsman. Den diskussion som följde blev att mötet enhälligt tyckte att  Matthias förslag absolut inte ska införas i 22-klassen. Mötet enade sig om följande sammanfattning av diskussionen - 22-klubben vill inte att några begränsningar utöver det som gällande regel föreskriver införes.
Lars uttryckte att det snarare vore positivt om proffsseglare sökte sig till 22-klassen.

Zora förklarade att de har problem med mätning av 22:or. De har inga mätmän som klarar av att mäta in en 22:a. Zora frågade om någon mätbehörig från Sverige kunde ställa upp vid World Cup i Flensburg 2020 11-14 juni 2020.  Martin Klinga svarade att vi borde kunna lösa detta. Rolf Schaefer har lovat ta fram en förteckning på de aktuella båtar det gäller.

De 22:or som kommer för att deltaga i WC i Flensburg har möjlighet att stå kvar i Flensburg om de står på trailer till German Open i Berlin den 3-5 juli 2020.

Torkel informerade om KN´s arbete med äldre regeln och replikor.  KN har även fått en fråga/förslag om inte vikten av seglen också ska ingå i masttopp vikten.

Lars informerade om sommarens regattor 2020.  Sandhamnsregattan classic 6-9 augusti kommer med stor sannolikhet att även öppnas för 22 och 30 klasserna som då får segla i egen klass vilket skulle innebära att även plastbåtar får deltaga. Söndagen den 9 augusti seglas Scandal Beaty och Svensk Lösen i Sandhamn på  en distansbana runt Sandhamn där även 30 och 22 klassen får deltaga Sven Matton informerade om 100-åringarnas regattan i Nynäshamn ska ha en tillfartssegling från Brunnsviken på Ornö till Nynäshamn tisdagen den 11 augusti. Med samling på i Brunnsviken måndag kväll den 10 augusti.

Nertecknat av                                                                 Justerat av
Lars Nordlund                             Martin Klingaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Protokoll 22-klubbens årsmöte 2019-03-16

 1. Ordförande Lars Nordlund förklarade motet öppnat och hälsade alla välkomna.
 2. Till Mötesordförande valdes sittande ordförande Lars Nordlund
 3. Till mötessekreterare valdes Carl Henrik Ahlin
 4. Till justeringsmän valdes Mattias Malmros samt David Gammelgard
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Ja, utlystes I tidning nr.1. 2019
 6. Dagordningen fastställdes med tillägg av 2 övriga frågor.
 7. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Ordföranden, ett smärre tillägg gjordes, därefter godkändes verksamhetsberättelsen för 2018.
 8. Resultat och balansräkning gicks igenom och godkändes av årsmötet. Resultatet visade ett minus resultat på 30370kr för 2018, då klubben tagit extra ordinära kostnader för World Cup I Allingsås. Dessa bedömdes tillfälliga och ok.
 9. Christer Johansson läste upp revisionsberättelsen för det gångna året och tillstyrkte resultat och balansräkningen.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året av mötet.
 11. Budget för 2019 diskuterades och fastslogs. Medlemsavgiften diskuterades av motet och beslutades att höjas från 425kr/år till 450kr/år enligt förslag från Carl Svedberg.
 12. Val av ledamöter till styrelsen:
Lars Nordlund, valdes om på 1år, Ordförande
Peder Antonsson valdes om på 2år, Ledamot
Sven Högelin valdes om på 1år, Ledamot
Mattias Malmros valdes om på 2år, Ledamot
Martin Klinga valdes om på 2år, Ledamot
Rickard Jakobsson valdes om på 2år, Ledamot
Pär Karlsson valdes om på 2år, Ledamot Sydsverige
Vakant, Ledamot Västsverige
 1. Val av Revisorer, Till revisorer valdes Christer Johansson, Henrik Johansson 2 år.
 2. Carl Svedberg valdes om 1år, Valberedning
 3. Årsavgiften fastställdes till 450kr. En höjning från nuvarande 425kr/år.
 4. En motion hade inkommit till mötet. Motionen föreslog mötet att man fortsatt skall segla om och ha en Beuty-class för ej inmätta båtar på SM, samt båtar som ej kan mätas in i A22 regeln, tex B22:or och 22:or enl. 20 års regel. Mötet gav styrelsen I uppdrag att ta fram en definition och regler gällande denna klass.
 5. Information från KN. Ingen speciell information fans att ge.
 6. Lars Nordlund informerade om skärgårdskryssarepokalen I Västervik 2019. Den arrangeras av Vikingarnas SS samt Västerviks SS I samråd. Seglingarna hålls på Lusernafjärden utanför Västervik. Frukost och Lunchpaket skall ingå i deltagaravgiften. Anmälningsavgiften för Wolfgang Schröder skall klubben stå för, då denne I samband med transporterna I Allingås lånade ut sin bil till klubben. Styrelsen fick I uppdrag att anordna eskadersegling till Västervik från Stockholm.
 7. Priser. Laurinpokalen efterlystes från Broken seglingarna. Bruneliuspokalen efterlystes då den inte delats ut sedan 2006.
 8. Övriga frågor. Begränsning av maxmått på spinnaker diskuterades då det upplevs att sikten är begränsad på länsen vilket kan medföra påsegling av andra båtar. Mötet beslöt att denna fråga skall tas vidare till KN av styrelsen där den skall diskuteras vidare. Mötet var delat I denna fråga om begränsning skall införas. Även framtagande av kläder för A22 klubben diskuterades. Mötet beslöt att styrelsen skulle ta fram förslag på kläder till sommaren.
 9. Mötet avslutades.Vid pennan, Carl Henrik Ahlin 2019-04-02__________________________________
Justeras, Mattias Malmros__________________________________
Justeras, David Gammelgard__________________________________

Närvarolista

Hans Samuelsson
Carl Henrik Ahlin
Sven Matton
Pär Whalgren
Lars Jansson
Rickard Jakobsson
Sven Högelin
Mattias Malmros
David Gammelgard
Christer Johansson
Lars Nordlund
Bengt Petterssson
Carl Svedberg
Martin Klinga
Kaj Siik
Erland Sundberg
Pär Åhgren

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
22-klubbens höstmöte

Den 8 december samlades ett 15-tal 22-klubbsmedlemmar på Göta SS varvsområde på Långholmen i Stockholm för att både titta på de skärgårdskryssare som ligger där och ventilera kommande begivenheter.

På Göta SS ligger Sk30 S238 Lyst, Sk30 S230 Svahla, Sk30 S953 Charm, A22 S291 Tack Harry ,   A22 S247 Dezir och en oidentifierad 15 -jakt, Den som tilldrog sig störst intresse var Tack Harry.
Forskning om tidigare ägare pågår och ett utförligare reportage om Tack Harry kommer i nr1, 2019 i form av numrets jakt.
Efter syning av jakterna fortsatte vi i Götas klubblokal i Spinnhuset med kaffe, glögg och tilltugg.
En av de punkter som vi diskuterade var 22-klubbens önskemål om datum för nästa års X-pokal/SM
Som tidigare beslutats kommer vi att segla den i Västervik och de har bett oss inkomma med önskemål om lämpligt datum i juli månad. 24-27 juli blev det datum som de flesta deltagare tyckte var bäst. Det visades mycket bilder från Alingsås regattan i somras. Ett förslag som kom upp var att i framtiden fortsätta med den sk ”Beaty class” för 22:or som inte har giltigt mätbrev och äldre 22:or, typ 20-års jakter, ska få delta och segla egen klass i X-pokalen/SM för att försöka öka intresset för kappsegling i klassen..
Ett antal medlemmar stannade kvar efter mötet och tittade på den tyske dokumentärfilmaren Tom Nitsch film om Skärgårdskryssare med avsnitt från 100-års jubileet i Saltsjöbaden, 30:an Kaa´s seglingar i Medelhavet och seglingar i Bodensjön.

Lars Nordlund


.............................................................................................................................................................................

Årsmötes protokoll 22-klubben, Älvsjömässan 2018 03 11

 

Närvarande: Lars Nordlund, Bertil Klinga, Richard Jacobsson, Peder Antonsson, Carl Svedberg, Rolf Herrström.
Efter lite trevligt småprat öppnade Lars Nordlund mötet.

Mötet valde Lars Nordlund till ordförande för mötet & som sekreterare Carl Svedberg.
Till justeringsmän & rösträknare Richard Jakobsson & Sven Högelin.
Mötes utlysande har gjorts via SSKF:s hemsida, 22 klubbens hemsida samt i tidningen
Skärgårdskryssaren. Den senare inte tillräckligt i förväg. Men övriga i tid enligt stadgarna. Mötet
godkände punkten.


Dagordningen godkändes.


Verksamhetsberättelsen drogs av Lars. Vi har åter tappat någon betalande medlem 70 (74) varav 3
utländska medlemskap. Redogjorde för möten, kappseglingsresultat, nybyggnation &
kommunikationsvägar för klubben via klubbens egna sida SK22.se samt via Allan Förbergs Facebook.
Mötet godkände sammanställningen.


Resultat & Balansräkningen fastställdes & godkändes av årsmötet.
Revisionsberättelsen där Henrik Johansson & Christer Johansson tillstyrker årsredovisnings resultat
& balansräkning enligt god sed. De yrkar vidare på ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. Årsmötet
tillstyrkte redovisningen.


Budget & avgifter. Mötet fastslog posterna i budgeten som får anses som normala eller
återhållsamma för ett budgetår & men där transportbidraget är den tunga posten under 2018.


Val av ordförande & styrelseledamöter. Valberedningen har ännu inte funnit ersättare för
ordförande Lars Nordlund, som önskat avgå vid förra årsmötet. Mötet önskade att Lars sitter kvar,
Lars Nordlund accepterade nytt mandat på 1 år. Ledamöter för omval var Sven Högelin, Richard
Jakobsson & Mattias Malmros, samtliga omvaldes av mötet på 2 år.
Revisorer omvaldes, sittande Christer Johansson & Henrik Johansson för 1 år.
Valberedningen omvaldes Carl Svedberg 1 år.


Fastställande av årsavgifter. Lars N meddelar att 325 kr går direkt till SSKF samt resten till 22-
klubben. Styrelsens förslag var 425 kr dvs oförändrad avgift. Mötet beslöt att höja avgiften med 25
kr, efter förslag till 450 kr & 22 klubben får då 125 kr/medlem. Med hänvisning till ökade kostnader
runt vårt internationella åtagande framöver.


Motioner Endast en motion framlagd: Styrelsens motion om transport ersättning. Alla läste & pratade
kring Torkel Sintorns brev till årsmötet om styrelsens motion, där han bl.a. anger att transportbidrag
förslaget från styrelsen inte stimulerar långsiktiga mål med att förnya & föryngra deltagare i klassen
& tömmer kassan för mycket för World Cup & Pokalenseglingarna i Alingsås 2018. Mötet såg dock
möjligheter starka nog för att enhälligt styrka styrelsens förslag efter diskuterande. Vi hoppas på
stimulera större svensk närvaro under seglingarna i Alingsås genom bidraget. Flera möjliga A22-båtar
finns fortfarande som skulle kunna delta i arrangemanget & bidraget bedöms hjälpa igång några
tveksamma deltagare tror mötet, osäkert dock hur många. World Cup & Pokalenseglingarna har
aldrig levererat ett sådant arrangemang i Sverige & ger ett ypperligt tillfälle att peppa för klasens
unika särdrag. Det är också viktigt att hjälpa igång rörligheten för klassen & visa att det är möjligt för
många att deltaga i Alingsås. Lars hade vidare fått en fullmakt av Torkel S för att lägga på en avslags
röst för transportbidragets motion enligt lagda styrelsens förslag. Varvid Lars markerade en nej röst
med Torkels skrivelse. För nya Svenska båtägare är det möjligt att betala 2017 års medlems avgift i
efterhand för att kunna söka transport bidraget till Alingsås. Förutsättningen är då att de betalar in
425 kr samt märker betalningen med namn & 2017, senast 1/4, 2018.

Information från KN Några mätmän ska förnya sin licens & gå utbildning under mars i Stockholm.
Svenska seglarförbundet håller kursen. 4 st nya a22 byggen pågår. 3st efter Peter Norlins & ett efter
Knud Reimers ritstift.


Inga representanter från Alingsås SegelSällskap (ASS) fans på plats, men 30 tal båtar, 20 st svenska,
4st tyska, 2st från Schweiz , 1st Norge, 1st Ungern, 1st Österrike är föranmälda inför arrangemanget.
Lars meddelade att Martin Carlsson & föreningen ASS jobbar för fullt med arrangemanget. Ett
enastående internationellt deltagande om samtliga kommer. Vi pratade om släpvagnstransporter &
Lars N med styrelsen startar nu en planering för att få det att fungera. En härlig entusiasm från ASS
gör att vi verkligen tror det blir ett toppen arrangemang.


Priser Vi har flera priser på drift. ”Brunelius-pokalen” samt ”Alingsås minnespris” nämndes som några
saknade. Någon som vet något om dessa är välkomna att kontakta Carl Svedberg för sammanställa &
åter få kontroll på vart de kan tagit vägen. Carl undersöker vad som går att hitta runt dessa priser.
Tag gärna kontakt på tele 070-733 68 84 om du vet något.


Övriga frågor -
Mötet avslutades av Lars Nordlund. Vi ser fram emot en ljus framtid med vårt internationella utbyte,
unika kulturarv & skärgårdskryssar regeln med A22 klassen i fokus.


Vid tangentbordet Carl Svedberg mötessekreterare.


Justermän Sven Högelin & Richard Jacobsson.

 ..............................................................................

 Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen för 22-klubben lämnar härmed följande redogörelse för
verksamhetsåret 2017.


Årsmöte hölls den 25/3 på Nya Djurgårdsvarvet.


Under 2017 har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande Lars Nordlund
Kassör Peder Antonsson
Ledamot Sven Högelin
Ledamot Mattias Malmros
Ledamot Martin Klinga
Ledamot Rickard Jakobsson
Ledamot för Sydsverige Pär Karlsson
Ledamot för Västsverige Ingvar Hellsing
Revisorer Christer Johansson, Henrik Johansson
ValberedningCarl Svedberg
Medlemsantal 70 betalande medlemmar varav 3 utländska enligt SSKF´s noteringar
Skärgårdskryssarepokalen har varit verksam på Facebook i Allan Förbergs regi
Hemsidan Sk22.se har skötts av Sven Högelin.
Styrelsen har under året haft 3 styrelsemöten.
Ett medlemsmöte avhölls i klubblokalen 9/12


Under året har beslut tagits att Alingsås SS arrangerar
Skärgårdskryssarepokalen/internationellt SM för A22 och World Cup för sk22 på Mjörn.
De tre nybyggnadsprojekten: Mattias Malmros på Peter Norlins sista design, Claes Ahlins
bygge i GPR och Bertil Klingas i GPR har fortskridit som planerat.


Seglingsåret
Skärgårdkryssarepokalen tillika SM för A22 arrangerades av Norrköpings SS 29-30/7


Vi blev inte fler än 10 startande jakter vilket innebär att vi måste bli 15 båtar i Alingsås om vi
skall behålla SM status.
Segrade i X-Pokalen/ gjorde S351 Aquila, Joakim Rodebäck TRASS, följd av Mona II,
Martin Carlsson Alingsås SS, 3:a S255 Amorita, Anton Dahlberg KSSS.
Gäddisregattan: 12-13/8 kom A22 S20 Royne, Mattias Malmros Gäddis 2:a i SRS-klassen.
Skärgårdskryssarens Dag: 2/9 kom A22 S20 Royne, Mattias Malmros Gäddis 3:a
Svensk Lösen: 3/9 segrade A22 S20 Royne, Mattias Malmros Gäddis.
Styrelsen 22-klubben


.................................................................................
Rapport från 22-klubbens höstmöte 9/12 2017
12 deltagande 22-klubbs medlemmar hade tagit sig till klubblokalen: Bengt Hallberg S259, Martin Carlsson S324, Joakim Rodebäck S351, Rickard Jacobsson S241,Mattias Malmros S20, Bengt Pettersson S 356, Lars Nordlund S349, Håkan Lindh S338, Martin Klinga S373, Bertil Klinga S373, Sven Högelin gast S241, Lars Olof Jansson bygger ny22:a
22-klubben bjöd på julglögg, kaffe och kakor.
Mötet hade fått fram lite bilder på de senaste nybyggnadsprojekten. Lars Olof Jansson hade kört från Köping där han bygger sina båtar för att berätta om bygget. Båten är den Peter Norlin Design, samma som Mattias Malmros bygger, men Lars Olof bygger i plast i sin lokal i Köping. Initiativtagare till projektet är Claes Ahlin som insåg att han måste ha en A22 efter att ha sålt Ramona II. De bygger en seglande plugg och på den en form. I formen byggs Claes båt och sedan görs pluggen till en båt. Pluggen är klar och skrovformen påbörjad. Därefter görs en däcksplugg och på den en däcksform. Den optimistisk planen är att de skall ha två båtar seglingsklara till X-pokalen/SM och World Cup sommaren 2018.
Bertil och Martin Klinga hade även bilder på deras nya projekt. Tanken med deras nybygge är få till en utpräglad racingversion av Bertils S373 Ida. De har gjort vissa ändringar i designen som kortat av överhänget i aktern, sänkt fribordshöjden som låg långt över regelns min. mått, kortat ruffen till min. mått och då kunnat flytta fram sittbrunnen. Dy bygger hos Erik Zarins i Köping. I skrivande stund pågår arbetet med däckspluggen som ska ligga till grund för en däcksform. Bertil och Martins plan är att få ”Racing Ida” seglingsklar till Alingsås 2018.
Martin Carlsson informerade om sommarens arrangemang i Alingsås, Kryssarpokalen/SM och World Cup. Som tidigare informerats börjar vi seglingarna med tune up den 31/7 som kommer att seglas på vattnet utanför hamnen för att Alingsåsborna ska få möjlighet att se något vackert. Därefter 1-2/8 med Kryssarepokalen och Beaty class., med tre seglingar varje dag. Diskussion uppstod om vi ska ha gemensam start, eller låta Beaty class starta efter A22. Efter en stunds debatterande framstod förslaget med separat start som mötets beslut. Argumenten var att det kunde t.ex. uppstå icidenter om en Beaty class båt luffar upp en A22 på startlinjen och i värsta fall orsakar en tjuvstart för A22 vilket vi vill undvika. Ett annat argument var att det kan sporra en Beaty class båt att mäta in sin båt och kunna delta i Kryssarepokalen. Arrangören förbehåller sig att det kan bli en gemensam start om det blir för få deltagare i Beaty class 3.4/8 seglar alla 22:or World Cup med tre segling varje dag. De filar för fullt på NOR med ambitionen att allt runt seglingarna och arrangemangen skall finnas med. Alingsås SS har fått Grand Hotell i Alingsås att sponsra med boendet för de som vill bo ståndsmässigt, mycket för de gästande utländska båtarnas besättning. För oss övriga 22-seglare finns möjlighet med vandrarhem och tältmöjlighet. De har nyligen invigt sitt nyuppförda klubbhus där after sail aktiviteter planeras varje dag.
Ordförande Lars informerade om vad som framfört på det mötet Tyska 22-klubben hade den 29/11i Berlin. Zora och Adrian med So Long S265 framförde att intresset från deras sida är stort och att vi kan räkna med fler anmälningar från deras sida. Flera Tyska 22-seglare vill mäta in sina båtar och den Tyske mätningsmannen var med på mötet. En specifik fråga är att de har några 22.or som ägarna uppger vara B22:or och hur vi ställer oss till att de får deltaga. Både Bertil Klinga och Joakim Rodebäck såg inga regelmässiga hinder till att de inte kan mätas in som A22:or. Mötet beslutade att Joakim Rodebäck som representant från KN för säkerhets skull ska kontrollera om det går. Det blir i så fall ingen optimal A22 var den allmänna meningen.
Nästa punkt på dagordningen var – hur får vi dit våra båtar? Hur kan de som har trailer hjälpa till? Efter lite diskussioner kom mötet fram till följande: Vi räknade fram att i stort finns det åtta 22.seglare som har tillgång till trailer och planerar att segla i Alingsås och att mellan tummen och pekfingret åtta 22:or som kan vara i behov av transport. Mötet beslutade att Lars Nordlund blir sambandscentral och försöker få logistiken kring detta att fungera. Det behövs förutom trailer även dragbilar och förare med körkort för tungt släp. De förare med bil resp. körkort som var med på mötet ställer upp. Medlemmen Pillipp Diemer som visserligen har sålt sin 22:a Krysslek II till Frankrike, är kontaktad och ställer upp .Som de flesta vet, både bygger och säljer han trailer och har tillgång till både trailer, körkort och dragbil. Vi diskuterade även någon form av transportbidrag men beslutade att styrelsen utreder frågan och presenterar förslag på 22-klubben årsmöte i mars.
Vi behöver en arrangör till Kryssarpokalen/SM till 2019. Styrelsen fick i uppdrag att sondera möjligheterna. Det blir sannolikt någonstans på ostkusten och de segelsällskap som läser detta och känner sig hågade – kontakta gärna ordf. Lars Nordlund. 2020 skall Europacup för Sk30 seglas i Sverige och vi har i samråd med 30-klubben skickat en ansökan till KSSS om de kan arrangera Europacup Sk30 och Kryssarpokalen i Sandhamn. Vi vet sedan tidigare att Tyskarna är förtjusta i Sandhamn.
  PR på båtmässan Vi har möjlighet att få sätta upp en vepa på den gemensamma evenemangsväggen på mässan. Martin Carlsson tar frågan med sig hem.
  Lars Nordlund informerade att han varit i kontakt med SF´s ang. kurs för mätningsmän. SF lovade att återkomma.

22-klubbens årsmöte. Beslutades att ha det på Nya Djurgårdsvarvet. Styrelsen återkommer med datum.

Priser: Vi har koll på de viktigaste pokalerna som Tage Plåts minnespokal, Kryssarpokalen, Trickson Pokalen, Bengans gast pris och Debutantpokalen.
Det vi inte har koll på är Bruneliuspokalen. Om någon som läser detta och har information om var den kan finns kontakta någon i styrelsen. Det finns många andra priser inom 22-klubben som är ute och vandrar. Men de ovan nämnda är de viktigaste. Den allmänna meningen på mötet är att försöka att inte ha fler vandringspriser än de som nämnts ovan. Därmed inte sagt att arrangören kan få dela ut nyttopriser eller andra priser som inte är vandringspriser.
.
22-klubbens ekonomi är för tillfället bra, mest tack vare 22-klubbens seglingsevent i Sandhamn 2016.
Styrelsen försöker få till ett aktuellt medlemsregister med mail adresser. De mail adresser vi har får vi många stutsar på.
Ni som är medlemmar i 22 klubben eller vill bli skicka ett mail till ordföranden Lars Nordlund larsnordlund44@gmail.com med texten: 22-medlem och ert namn om det inte framgår av mail adressen. Om ni är tveksamma om ni är medlem titta på tidningens kuverts adressdekal där står det 22 och årtal om ni är medlem, om inte sök medlemskap.
Lars Nordlund Ordförande 22-klubben


................................................................................................................................................ 

Protokoll fört vid 22-klubbens årsmöte 25 

mars 2017

Plats: Nya Djurgårdsvarvet, Djurgården Stockholm
Närvarande: Lars Nordlund, Joakim Rodebäck, Bengt Pettersson, Mattias Malmros, Rickard Jacobsson, Lars-Olof Johansson, Calle Svedberg, Lars Hermansson, Carl-Henrik Ahlin, Bengt Romare, Peder Antonsson och Anton Dahlberg
 1. Mötets öppnande
  Ordförande Lars Nordlund hälsade välkomna och öppnade mötet
 2. Val av ordförande
  Lars valdes enhälligt till ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare
  Joakim Rodebäck utsågs till sekreterare för mötet
 4. Val av justeringsmän och rösträknare
  Carl-Henrik Ahlin och Bengt Pettersson valdes
 5. Fråga om mötets utlysande enligt stadgarna
  Kallelse gick ut i Skärgårdskryssaren nummer 1. Mötet fann att det utlysts korrekt
 6. Fastställande av dagordningen
  Fastställdes
 7. Verksamhetsberättelse
  Lars N läste upp verksamhetsberättelsen och mötet godkände denna. Eventuella kompletteringar av kappseglingsresultat skickas till Lars Nordlund
 8. Resultat och balansräkning
  Lars N redogjorde årets ekonomiska resultat som slutade på minus 5 905,50 kr. Anledningen till detta var framförallt en uppskattad post för 5000 kr graveringskostnad samt inköp av en ny kryssarpokal.
 9. Revisionsberättelse
  Lars Nordlund läste upp revisionsberättelsen från revisorerna Christer Johansson och Henrik Johansson som fastslog resultatet ovan och tillstyrkte styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016
  Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
 11. Budget och avgifter
  Mötet fastslog föreslagen budget fördelad enligt följande. Intäkter: medlemsavgift 6700 kr. Utgifter: Lokalkostnad 500 kr, Gravyr 3000 kr, ekonomi 600 kr, hemsida 400 kr, avsättning
  X-pokal 600 kr samt arrangemang kring X-pokalen 2017 1600 kr, summerat till 6700 kr i utgifter.
 12. Val av styrelseledamöter för 2017
  Lars Nordlund som egentligen ville avgå omvaldes på 1 år pga brist på ersättare. Peder Antonsson kassör, Pär Karlsson ledamot och Ingvar Hellsing ledamot omvaldes på 2 år. Martin Klinga nyvaldes som ledamot på 2 år. Carl Svedberg adjungerades på 2 år för att bistå med World Cup i Alingsås mm. Mattias Malmros ersätter genom fyllnadsval sin sambo Tina Westerlund som ledamot på 1 år.
 13. Val av revisorer
  Sittande revisorer Christer Johansson och Henrik Johansson omvaldes
 14. Val av valberedning
  Sittande valberedning Carl Svedberg omvaldes
 15. Fastställande av årsavgift för 2017
  Mötet beslutade om oförändrad avgift på 425 kr (?) inkl avgift till SSKF
 16. Information från KN
  Joakim Rodebäck informerade lite om KNs verksamhet. Just nu arbetar KN mest med att få till stånd en gällande regel för båtar byggda efter regler före 1925. Det pågår även 3 st nybyggen i 22-klassen.
 17. Information om Skärgårdskryssarepokalen i Arkösund 2017
  Seglingarna kommer att gå under Arkösundsregattan 29-30 Juli. Önskemål framfördes enhälligt om att få till stånd en Tune Up segling på fredagen. Antingen i NSS regi eller genom egna ansträngningar. Lars Nordlund åtog sig att undersöka samordning av kranlyft på intilliggande varv. Mötet var enhälligt om att banlängden ska vara så att två varv tar över 90 min att segla, vilket innebär ca 2 distans mellan kryss- och länsmärke. Styrelsen tar med sig synpunkten till samtalen med NSS. Regattamiddag ordnas på lördag kvällen (med segling dagen efter..)
 18. Information om World cup i Alingsås 2018
  Lars N meddelade att Alingsås kommer att arrangera World Cup 2018. Carl-Henrik Ahlin, Mattias Malmros, Martin Klinga och Martin Carlsson representerar 22-klubben i arbetsgruppen kring detta arrangemang. Viktigt att spika datum snarast samt att se till så detta inte krockar med Europa Cup för 30or på Bodensjön.
  Carl-Henrik Ahlin föreslog att 22-klubben skulle köpa in en båttrailer till uthyrning för transport av båtar till Alingsås. Detta sågs som ett mycket bra förslag och Carl-Henrik skulle titta på tänkbara alternativ för detta. Beslut kan fattas på medlemsmöte i samband med X-pokalen.
 19. Priser
  Önskemål om att sätta dit en träfot på Tage Plåts Minnespris för att kunna sätta dit maskingraverade plaketter framfördes. För att på så sätt få ner kostnaden för gravyr. Mattias Malmros åtog sig detta. Samtal pågår med Tranebergs Segelsällskap om ekonomiskt bistånd till den nya Kryssarpokalen.
  Styrelsen fick i uppdrag att söka reda på Bruneliuspokalen som troligen delades ut i Västervik 2011.
 20. Övriga frågor
  Är kaffet klart? Ja
  Peder Antonsson tog upp sin farhåga om att fler båtar torrseglas, dvs bara sjösätts i direkt anslutning till kappseglingen och att detta i värsta fall kan skapa en splittring i klassen. Mötet höll med om faran med splittring men såg ingen rimlig väg att begränsa detta. Däremot måste fokus läggas på att entusiasmera och ordna arrangemang för alla typer av båtar och ambitionsnivåer kring kryssarpokal och World Cup
 21. Mötet avlsutades
  Visning av nybygget Norlina vidtog som nu var bordlagd färdig.


Joakim Rodebäck, mötessekreterare Lars Nordlund, ordförande


Carl-Henrik Ahlin, justeringsman
Bengt Pettersson, justeringsman
 ............................................................................


Styrelsen för 22-klubben lämnar härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2016.

Årsmöte hölls den 28/2 i Uppsala SS klubbhus
.
Under 2016 har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande Lars Nordlund
Sekreterare Tina Westerlund
Kassör Peder Antonsson
Ledamot Sven Högelin
Ledamot Pär Karlsson
Ledamot Ingvar Hellsing
Ledamot Rickard Jakobsson
Revisorer Christer Johansson, Henrik Johansson
Valberedning Carl Svedberg

Medlemsantal 74 - betalande medlemmar varav 4 utländska enligt SSKF´s noteringar

Skärgårdskryssarepokalen har varit verksam på Facebook i Allan Förbergs regi

Hemsidan Sk22.se har skötts av Sven Högelin

På båtmässan Allt För Sjön ställdes Tiger 22:an S 351 Aquila ut i Pokalseglingsmontern tilsammans med en Drake och en 5.5:a. Stockholms Båtsnickeri sponsrade med en reklamfolder och Pinoccio Trailer Philippe Diemer sponsrade med en trailer för transporten

Arbetsgruppen för World Cup bestående av Carl Henrik Ahlin, Mattias Malmros och Martin Carlsson har haft kontakt med Alingsås SS och fått klartecken på att de ställer upp som arrangör av World Cup 2018.

Under året har igångsats flera nubyggnadsprojekt inom A22 klassen: Förutom Mattias Malmros nybygge av Peter Norlins sista design har Claes Ahlin tillsammans med Janson i köping startat ett bygge i plast på samma design. Bertil Klinga har startat ett bygge av en ny A22 i samma form som S373 Ida men med kortare akter, framflyttad sittbrunn och lägre fribord

Lidingö Runt : 21 maj deltog S288 Paloma, Torkel Sintorn,med en 6 plac.
ÅFIR: 2 juli deltog S351 Aquila, Joakim Rodebäck med en 5:e plac.
Skärgårdkryssarepokalen/internationellt SM för A22 arrangerades av UppsalaSS och Ekolns SK 2/8–7/8 på Ekoln. 16 startande jakter vilket innebär att vi behåller SM status. Segrade i X-Pokalen/int .SM gjorde S351 Aquila, Joakim Rodebäck TRASS följd av S356 Cirdan, Bengt Pettersson KBS och som 3:a S354 Oscar Röös ESK
Huyndai Cup :27 augusti arrangör Nynäshamns SS. en A22 deltog, S367 Hummingbird med Cornelia Andersson Nynäshamns SS med en 11 plac.
Gäddisregattan: 13-14 augusti totalt segrade A22 S20 Royne, Mattias Malmros SSG.
World Cup i Flensburg 1-4 september. 16 startande 22:or varav 4 från Sverige deltog. Segrade gjorde numera tyskägda S325 Pilgrim Matthias Grothuese-Spork, Berliner Yacht Club följd av S324 Mona II Martin Carlsson Alingsås SS och på 3:e plats S 288 Paloma Torkel Sintorn SSK. De övriga svenska A22:orna var S373 Ida, Bertil Klinga som kom på 4:e plac och S349 Refuge, Lars Nordlund på 7:e plac.

Lars Nordlund
Ordförande 22-klubben

........................................................................................................................................................

Protokoll fört vid 22-klubbens årsmöte 28 februari 2016
Plats: Uppsala SS klubblokal vid Skarholmen, Uppsala. Närvarande:  Lars Nordlund, Carl Svedberg och Sven Högelin.


⦁    Mötets öppnande
Ordförande Lars Nordlund hälsade välkomna och öppnade mötet
⦁    Val av orförande
Lars valdes enhälligt till ordförande för mötet
⦁    Val av sekreterare
Lars Nordlund utsågs även till sekreterare för mötet
⦁    Val av justeringsmän och rösträknare
Sven Högelin och Calle Svedberg valdes
⦁    Fråga om mötets utlysande enligt stadgarna
Mötet fann att det utlysts korrekt. Kort diskussion om mötet var beslutsmässigt med så få deltagare. Beslöt dock att genomföra mötet och kontrollera i efterhand vad som står i stadgarna.
I stadgarna står följande ” Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigande medlemmar som är närvarande.” Det står ingenting om att ett visst antal medlemmar måste närvara.
⦁    Fastställande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes och fastställdes.
⦁    Verksamhetsberättelse
Lars N läste upp verksamhetsberättelsen och mötet godkände denna med en mindra ändring.
⦁    Resultat och balansräkning
Lars N redogjorde årets ekonomiska resultat som slutade på plus 9435.75 kr.  Intäkten för det seglingsevent 22-klubben arrangerade för Adecco Ab i Sandhamn diskuterades. Mötet beslutade att styrelsen skall utarbeta stadgar för den fond för internationella aktiviteter som styrelsen föreslagit skall bildas. 
⦁    Revisonsberättelse
Revisorernas revisonsberättelse lästas upp som fastslog resultatet ovan och tillstyrkte styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
⦁    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
⦁    Budget och avgifter
Mötet fastslog föreslagen budget för 2016 med ett 0 resultat.
⦁    Val av styrelseledamöter för 2015
Alla i den sittande styrelsen omvaldes: Lars Nordlund ordförande, Peter Antonson kassör, Sven Högelin, Tina Westerlund, Ingvar Hellsing, Richard Jacobsson och Pär Karlsson
⦁    Val av revisorer
Sittande revisorer omvaldes: Christer Johansson och Henrik Johansson.
⦁    Val av valberedning
Sittande valberedning omvaldes: Carl Svedberg.
⦁    Fastställande av årsavgift för 2017
Mötet beslutade om en oförändrad medlemsavgift om 100 kr.
⦁    Seglingar 2016
Uppsala SS firar 100-årsjubileum 2016 och arrangerar årets kryssarpokal 3/8-6/8.
- 23 maj Mälarvarvet (Jungfruholmarna)
 - 15-16/8 Gäddisregattan (Lilla skratten, utanför Waxholm)
 -5-6/9 Skärgårdskryssarens dag (Getfoten).
⦁    Information från KN
A22 finns nu med i SRS tabellen och behöver därmed ej ansöka om mätbrev för att segla SRS men man behöver giltigt mätbrev.
⦁    Information om Skärgårdskryssarepokalen i Uppsala 2016     
Per Nilsson från Uppsala SS informerade om arrangemangen . Bas för båtarna kommer att vara USS klubbhamn och man planerar att förlägga seglingarna på Ekoln. A22:orna seglar samma bana som Sk30:orna som seglar sin Europa Cup
⦁    Information om World cup i Flensburg
Lars N berättade att det nu är 22st A22 på intresse listan för World Cup i Flensburg 1-3/9 2016.        Carl-Henrik Ahlin, Mattias Malmros och Martin Carlsson representerar 22-klubben i arbetsgruppen kring detta arrangemang.
2018 skall Sverige arrangera World Cup för A22. Styrelsen har under året varit i kontakt med bl.a. Vaxholm som visat intresse av att samtidigt med World Cup arrangera en festival med klassiska båtar. Vi har även fått förslag från Martin Carlsson i Alingsås och Pär Karlsson i Kalmar som framfört intresse att kunna arrangera detta. Inget beslut har tagits.
⦁    Priser
Beslut fattades fattades på förra årsmötet att dela ut Tricksonpokalen direkt när tre delseglingar genomförts på pokalseglingarna, istället för att vänta till den ordinarie prisutdelningen.
Bruneliuspokalen: Rikard Jacobsson skulle undersöka med upphovsmannen vad ursprungstanken med priset var.
Beslut togs förra årsmötet att styrelsen utser vem som tilldelas Torsten Helgessons Gastpris
⦁    Övriga frågor
Sven Högelin lade fram ett förslag till lagkappsegling under Kryssarepokalen som diskuterades. Beslutades att Sven utarbetar och skriver ner förslaget så att det kan skickas ut till medlemmarna. OBS lagsegling är tänkt som en liten kul grej i seglingarna.                                                                            Carl Svedberg föreslog att 22.klubben skall arrangera en modellbyggnadsträff där vi kan testa modeller och diskutera konstruktioner.  Carl skriver ner ett förslag till möte.                                                                                                                     Mötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att se hur ytterligare intäkter, utöver medlemsavgifter, kan tillföra likviditet till kassan. för att tex kunna stimulera & stötta hela verksamheten i klassen. Från Svensk A22 segling, tex transporter. Carl S föreslog  lottförsäljning, med skepps anknutet vinst tema".

Mötet avslutades

Lars Nordlund, ordförande/mötessekreterare


Sven Högelin, justeringsman        Carl Svedberg, justeringsman
  Protokoll fört vid 22-klubbens årsmöte 28 februari 2016

Plats: Uppsala SS klubblokal vid Skarholmen, Uppsala. Närvarande:  Lars Nordlund, Carl Svedberg och Sven Högelin.
Mötets öppnande
Ordförande Lars Nordlund hälsade välkomna och öppnade mötet
Val av orförande
Lars valdes enhälligt till ordförande för mötet
Val av sekreterare
Lars Nordlund utsågs även till sekreterare för mötet
Val av justeringsmän och rösträknare
Sven Högelin och Calle Svedberg valdes
Fråga om mötets utlysande enligt stadgarna
Mötet fann att det utlysts korrekt. Kort diskussion om mötet var beslutsmässigt med så få deltagare. Beslöt dock att genomföra mötet och kontrollera i efterhand vad som står i stadgarna.
I stadgarna står följande ” Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigande medlemmar som är närvarande.” Det står ingenting om att ett visst antal medlemmar måste närvara.
Fastställande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes och fastställdes.
Verksamhetsberättelse
Lars N läste upp verksamhetsberättelsen och mötet godkände denna med en mindra ändring.
Resultat och balansräkning
Lars N redogjorde årets ekonomiska resultat som slutade på plus 9435.75 kr.  Intäkten för det seglingsevent 22-klubben arrangerade för Adecco Ab i Sandhamn diskuterades. Mötet beslutade att styrelsen skall utarbeta stadgar för den fond för internationella aktiviteter som styrelsen föreslagit skall bildas.
Revisonsberättelse
Revisorernas revisonsberättelse lästas upp som fastslog resultatet ovan och tillstyrkte styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
Budget och avgifter
Mötet fastslog föreslagen budget för 2016 med ett 0 resultat.
Val av styrelseledamöter för 2015
Alla i den sittande styrelsen omvaldes: Lars Nordlund ordförande, Peter Antonson kassör, Sven Högelin, Tina Westerlund, Ingvar Hellsing, Richard Jacobsson och Pär Karlsson
Val av revisorer
Sittande revisorer omvaldes: Christer Johansson och Henrik Johansson.
Val av valberedning
Sittande valberedning omvaldes: Carl Svedberg.
Fastställande av årsavgift för 2017
Mötet beslutade om en oförändrad medlemsavgift om 100 kr.
Seglingar 2016
Uppsala SS firar 100-årsjubileum 2016 och arrangerar årets kryssarpokal 3/8-6/8.
- 23 maj Mälarvarvet (Jungfruholmarna)
 - 15-16/8 Gäddisregattan (Lilla skratten, utanför Waxholm)
 -5-6/9 Skärgårdskryssarens dag (Getfoten).
Information från KN
A22 finns nu med i SRS tabellen och behöver därmed ej ansöka om mätbrev för att segla SRS men man behöver giltigt mätbrev.
Information om Skärgårdskryssarepokalen i Uppsala 2016    
Per Nilsson från Uppsala SS informerade om arrangemangen . Bas för båtarna kommer att vara USS klubbhamn och man planerar att förlägga seglingarna på Ekoln. A22:orna seglar samma bana som Sk30:orna som seglar sin Europa Cup
Information om World cup i Flensburg
Lars N berättade att det nu är 22st A22 på intresse listan för World Cup i Flensburg 1-3/9 2016.        Carl-Henrik Ahlin, Mattias Malmros och Martin Carlsson representerar 22-klubben i arbetsgruppen kring detta arrangemang.
2018 skall Sverige arrangera World Cup för A22. Styrelsen har under året varit i kontakt med bl.a. Vaxholm som visat intresse av att samtidigt med World Cup arrangera en festival med klassiska båtar. Vi har även fått förslag från Martin Carlsson i Alingsås och Pär Karlsson i Kalmar som framfört intresse att kunna arrangera detta. Inget beslut har tagits.
Priser
Beslut fattades fattades på förra årsmötet att dela ut Tricksonpokalen direkt när tre delseglingar genomförts på pokalseglingarna, istället för att vänta till den ordinarie prisutdelningen.
Bruneliuspokalen: Rikard Jacobsson skulle undersöka med upphovsmannen vad ursprungstanken med priset var.
Beslut togs förra årsmötet att styrelsen utser vem som tilldelas Torsten Helgessons Gastpris
Övriga frågor
Sven Högelin lade fram ett förslag till lagkappsegling under Kryssarepokalen som diskuterades. Beslutades att Sven utarbetar och skriver ner förslaget så att det kan skickas ut till medlemmarna. OBS lagsegling är tänkt som en liten kul grej i seglingarna.                                                                            Carl Svedberg föreslog att 22.klubben skall arrangera en modellbyggnadsträff där vi kan testa modeller och diskutera konstruktioner.  Carl skriver ner ett förslag till möte.                                                                                                                     Mötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att se hur ytterligare intäkter, utöver medlemsavgifter, kan tillföra likviditet till kassan. för att tex kunna stimulera & stötta hela verksamheten i klassen. Från Svensk A22 segling, tex transporter. Carl S föreslog  lottförsäljning, med skepps anknutet vinst tema".

Mötet avslutades

Lars Nordlund, ordförande/mötessekreterare


Sven Högelin, justeringsman        Carl Svedberg, justeringsman


.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mötesanteckningar 22-klubbens vintermöte 23 jan 2016

Plats: Göta SS klubblokal Långholmen

Deltagare: Lars Nordlund, Sven Högelin, Torkel Sintorn, Mattias malmros, Carl Svedberg,
Lars Hermansson, Christoffer Hellman, Lars Olof Johansson, Richard Jacobsson, Oskar Röös

 • Diskussion om motionen att ändra i stadgarna för Skärgårdskryssarepokalen. Den allmänna meningen var att 22- klubben bifaller motionen.
 • Oskar Röös informerade om arrangemangen kring X-pokalen i Uppsala i sommar. Restaurangen Skarholmen, öltält, hamburgare m.m. Oscar informerade att det finns fler 22:or i Uppsala som han aktiverat. 3 Tigrar och Ragge Lindqvists Cherie. De planerar att gemensamt mäta in sina båtar i år.
 • X-pokalen/SM diskussion om att kunna separera seglingarna för att få två seglingar per säsong. Möjligheten finns men i dagsläget känns det svårt att lägga in en större segling till under semestertiden. Det är bättre med en segling typ World Cup som ligger senare på säsongen som inte inkräktar på semesterperioden av familjeskäl.
 • Diskussion om SRS talet. Bra att 22:an fått ett klasstal som förutsätter att det finns ett gällande mätbrev. Möjligheten att individuellt SRS tal finns kvar för de som vill optimera sin segelsättning t.ex. högre hisshöjd för gennaker, halsa gennaker i förstäven.
 • Torkel informerade om de nybyggnadsmöjligheter som finns. Det ökande intresset för 22-klassen i Tyskland har möjligheten att bygga en A22 i de nya formarna för Bijou trettia utvärderats och det skulle kunna bli en mycket bra A22:a. Bijou trettia är inte den största typen av 30:a ett deplacement på 2650 kg. Li skulle bli om jag minns rätt vad Torkel sa 9,7m. Zarin har två formar som det byggts 22:or i typ S373 Ida och typ S376 Ejfi II.
 •  Diskussion om svårigheten att hitta mätmän. Det blir en kurs för framförallt utländska blivande mätmän i vår. Möjlighet att utbilda fler svenska mätmän på samma kurs vore önskvärt.
 • Mattias informerade om World Cup A22 I Flensburg 1-4 september. De som tänker deltaga kan förvänta sig fantastiska arrangemang både vad gäller segling som sociala event. Bifogar NOR till Flensburg.
 • Som tidigare utskickad information kommer vi att ställa ut en A22 på båtmässan Allt för Sjön i år. Det blir senaste årens X-pokalvinnare S351 Aquila. Vi har redan dragit igång förberedelserna med frakter PR-material m.m.
 • Vi måste söka efter arrangör till X-pokalen 2017. En synpunkt är att det helst ska vara på en fastlandsbaserad plats. Ett förslag som nämndes är Oxelösund. De har fina möjligheter till långa seglingar på havsbana. Kan visserligen bli tufft om det blåser mycket. Richard Jacobsson lovade att ta reda på hur Oxelösunds SS ställer sig.
 • 2018 är det Sveriges tur att arrangera World Cup. Vi har redan börjat sondera terrängen. Torkel Sintorn, jag och veteranbåtsfestivalspecialisten Tor Hedvall från SSKF´s renoveringsfond, har besökt Vaxholms Stad kommunansvariga och presenterat ett förslag som innebär kappseglingen World Cup A22 tillsammans med Classic Boat festival. Vaxholm Stad har positiva erfarenheter av tidigare festivaler i Vaxholm. Tidsmässigt skulle det ligga i månadsskiftet augusti/september 2018. Representanterna för Vaxholm Stad visade stort intresse men framhöll att de inte har så starka ekonomiska muskler men de har i dagarna fått ett koncept på hur vi tänkt oss göra.                                                                                                                                 Vi har tidigare fått förslag från både Kalmar och Alingsås som ställt sig villig att arrangera World Cup 2018.                                                                                                                            Ett annat förslag som kom upp på mötet är förlägga World Cup 2018 i Saltsjöbaden med KSSS som arrangör i ett liknade arrangemang som 100-års jubileet. 
 • Oavsett var vi seglar kan senare besluta om X-pokalen/SM seglas i World Cup 2018 eller som separata seglingar.
 • Förslag framfördes att lägga 22-klubbens årsmöte i slutet på mars hos Uppsala SS. Det kan vara ett bra tillfälle att diskutera arrangemangen med arrangören.

Mötet avslutande.

Vid pennan Lars Nordlund ordförande 22-klubben


...........................................................................................
Protokoll fört vid 22-klubbens årsmöte 28 mars 2015 
Plats: Nya Djurgårdsvarvet, Djurgården Stockholm 
Närvarande: Rolf Erixon, Christer Johansson, Joakim Rodebäck, Bengt Pettersson, Mattias Malmros, Rickard Jacobsson, Tor Hedvall, Calle Svedberg, Lars Hermansson, Max Nystedt, Tina Westerlund och Lars Nordlund. 
 1. Mötets öppnande Ordförande Lars Nordlund hälsade välkomna och öppnade mötet 
 1. Val av orförande Lars valdes enhälligt till ordförande för mötet 
 1. Val av sekreterare Joakim Rodebäck utsågs till sekreterare för mötet 
 1. Val av justeringsmän och rösträknare Mattias Malmros och Calle Svedberg valdes 
 1. Fråga om mötets utlysande enligt stadgarna Mötet fann att det utlysts korrekt 
 1. Fastställande av dagordningen Fastställdes, dock med korrigering av årtal för kappseglingsåret. Detta ändrades från 2016 till 2015. 
 1. Verksamhetsberättelse Lars N läste upp verksamhetsberättelsen och mötet godkände denna. 
 1. Resultat och balansräkning Lars N redogjorde årets ekonomiska resultat som slutade på minus 11 404,75 kr. Anledningen till detta var framförallt musikunderhållningen på festen som anordnades i Sandhamn i samband pokalseglingarna samt att 22-klubben betalade startavgiften för 15e båt på SM Dezir. 
 1. Revisonsberättelse Revisor Christer Johansson läste upp revisonsberättelsen som fastslog resultatet ovan och tillstyrkte styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 1. Budget och avgifter Mötet fastslog föreslagen budget med ett negativt resultat om 200 kr 
 1. Val av styrelseledamöter för 2015 Alla i den sittande styrelsen omvaldes 
 1. Val av revisorer Sittande revisorer omvaldes 
 1. Val av valberedning Sittande valberedning omvaldes 
 1. Fastställande av årsavgift för 2016 Mötet beslutade om en höjning med 25 kr till 100 kr för medlemskap till 22-klubben 
 1. Förslag till seglingar för 2015 Nynähamns SS firar 100-årsjubileum 2015 och arrangerar årets kryssarpokal 30/7-1/8.  Till övriga 22a seglingar 2015 utsågs  - 23 maj Mälarvarvet (Jungfruholmarna)  - ev en egen träningshelg helgen före midsommar - 15-16/8 Gäddisregattan (Lilla skratten, utanför Waxholm)  -5-6/9 Skärgårdskryssarens dag (Getfoten). Styrelsen fick också i uppdrag att undersöka möjligheterna att återuppta seglingen ”Såskoppen” 
 1. Information från KN Joakim Rodebäck informerade lite om KNs verksamhet och de regeländringar som antagits på SSKFs årsmöte. Dessa innefattar att regelankaret får kompletteras med kätting för att uppnå föreskriven vikt och att halvbreddsbegränsningen på försegel är borttagen. Samt att mätbrev innehållande masttoppsvikt kan förlängas utan ommätning, men då båtägaren istället intygar att inga ändringar utförts. 
 1. Information om Skärgårdskryssarepokalen i Nynäshamn 2015       Bas för båtarna kommer att vara NSS klubbhamn och man planerar att förlägga seglingarna på den södra banan inomskärs. Frågor framfördes på mötet om man verkligen kan få ut en banlängd så att två varv tar över 60 min att segla. Styrelsen tar med sig synpunkten till samtalen med NSS. 
 1. Information om Euro cup mm Lars N berättade att man planerar att arrangera en World Cup i Flensburg 2016. Carl-Henrik Ahlin, Mattias Malmros och Martin Carlsson representerar 22-klubben i arbetsgruppen kring detta arrangemang. Styrelsen fick också uppdraget att undersöka möjligheterna att arrangera Euro/World cup i Sverige 2018. Pär Karlsson i Kalmar har framfört intresse att arrangera detta. 
 1. Priser Beslut fattades att dela ut Tricksonpokalen direkt när tre delseglingar genomförts på pokalseglingarna, istället för att vänta till den ordinarie prisutdelningen. Oscar Röös vann 2014 års debutantpokal Bruneliuspokalen: Rikard Jacobsson undersöker med upphovsmannen vad ursprungstanken med priset var. Beslut togs att styrelsen utser vem som tilldelas Torsten Helgessons Gastpris 
 1. Övriga frågor Joakim Rodebäck meddelade att A22 åter kommer med i SRS tabellen och behöver därmed ej ansöka om mätbrev för att segla SRS. Frågan om SSFs förslag på krav för licens togs upp och mötet var enhälligt emot detta och gav styrelsen i uppdag att driva den linjen genom SSKF mot SSF 
 1. Mötet avlsutades Visning av Bacchant och resningen till Norlina vidtog. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsberättelse år 2014

Styrelsen för 22-klubben lämnar härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2014. 

 Årsmöte hölls den 29/3 Nya Djurgårdsvarvet, styrelsemöte hölls den 16/12 

Under 2014 har styrelsen haft följande sammansättning: 
Ordförande Lars Nordlund 
SekreterareTina Westerlund 
Kassör Peder Antonsson 
LedamotSven Högelin 
Ledamot r Karlsson 
LedamotIngvar Hellsing 
LedamotRickard Jackobsson 
RevisorerChrister Johansson, Henrik Johansson 
ValberedningCarl Svedberg 

Medlemsantal 81 - betalande medlemmar enligt SSKF´s noteringar 

Renoveringsfondens plaketter gick till 2 st A22:or.  
Plakett för förtjänstfullt bevarande tilldelades Martin Carlsson, 22 S324 Mona II. 
Plakett för förtjänstfullt renoverande tilldelades Carl Henrik Ahlin, 22 S298 Trickson IV. 

Bygget av Peter Norlins sista design en A22 har startat på Nya Djurgårdsvarvet. 

Renoveringen av Rush III på Yachtsnickeriet börjar närma sig fullbordan. 

Ett antal A22:or har exporterats  

Skärgårdskryssarepokalen har varit verksam på Facebook i Allan Förbergs regi 

Hemsidan Sk22.se har skötts av Sven Högelin 


Seglingsåret 

Gullviverallyt deltog S288 Paloma, S356 Cirdan och S349 Refuge. 

Vikingaregatta 14/15juni på Lilla Värtan arrangerades av Vikingarnas SS. 5st A22 seglade klass. Segrade gjorde A22 S288 Paloma, Torkel Sintorn, 2:a S356 Cirdan , Bengt Pettersson och 3.a S351 Aquila, Joacim Rod 

Ornö Grand Prix 23 juni arrangör Ornö Varv med 10 deltagande båtar. Segrade gjorde 22 S349 Refuge 

Skärgårdkryssarepokalen tillika SM för A22 arrangerades av KSSS 6-9 augusti i Sandhamn. 
Vi blev inte fler än 14 anmälda jakter varvid ett letande efter ytterligare en möjlig 22:a tog vid. Vi lyckades locka ut Dezir S247 till sandhamn och 22-klubben stod för anmälningsavgiften. 
Segrade gjorde S351 Aquila, Joakim Rodebäck TRASS följd av S334 Ramona II, Claes Ahlin KSSS och som 3:a S257 Gazell, Rolf Erixon Visby SS. 

Gäddisregattan 16-17 augusti segrade A22 S20 Royne, Mattias Malmros i SRS-klassen 

Arkö runt 23 augusti arrangör Oxelösunds SS. Totalsegrare A22 S 241 Cassandra, Richard Jacobsson 

Euro Cup för A22 17-19 september 
En av Tyska 22-klubben nyinstiftad regatta som avses att seglad vart annat år. 2014 seglades den i arrangemang av Berliner Yacht Club på Wannsee i Berlin med 12 deltagande båtar varav 3 svenska A22:or. Segrade gjorde S272 Tricksonita, Niels Bunkenburg Tyskland. 2:a var S288 Paloma Torkel Sintorn Sverige och 3:a S324 Mona II Martin Carlsson Sverige. Refuge S349 Sverige kom på 7 plats.  

KaiserWilhelms pokal 21 september arrangör Berliner Yacht Club seglades på Wannsee I Berlin. 
A22 seglade klass med 11 startande. Segrade gjorde S288 Paloma Torkel Sintorn,Sverige, 2:a S325 Pilgrim, Matthias Grothues-Spork Tyskland och på 3:e S324 Mona II Martin Carlsson., Sverige.   


Lars Nordlund 
Ordförande 22-klubben