15 maj 2015

Protokoll fört vid 22-klubbens årsmöte 28 mars 2015 
Plats: Nya Djurgårdsvarvet, Djurgården Stockholm 
Närvarande: Rolf Erixon, Christer Johansson, Joakim Rodebäck, Bengt Pettersson, Mattias Malmros, Rickard Jacobsson, Tor Hedvall, Calle Svedberg, Lars Hermansson, Max Nystedt, Tina Westerlund och Lars Nordlund. 
 1. Mötets öppnande Ordförande Lars Nordlund hälsade välkomna och öppnade mötet 
 1. Val av orförande Lars valdes enhälligt till ordförande för mötet 
 1. Val av sekreterare Joakim Rodebäck utsågs till sekreterare för mötet 
 1. Val av justeringsmän och rösträknare Mattias Malmros och Calle Svedberg valdes 
 1. Fråga om mötets utlysande enligt stadgarna Mötet fann att det utlysts korrekt 
 1. Fastställande av dagordningen Fastställdes, dock med korrigering av årtal för kappseglingsåret. Detta ändrades från 2016 till 2015. 
 1. Verksamhetsberättelse Lars N läste upp verksamhetsberättelsen och mötet godkände denna. 
 1. Resultat och balansräkning Lars N redogjorde årets ekonomiska resultat som slutade på minus 11 404,75 kr. Anledningen till detta var framförallt musikunderhållningen på festen som anordnades i Sandhamn i samband pokalseglingarna samt att 22-klubben betalade startavgiften för 15e båt på SM Dezir. 
 1. Revisonsberättelse Revisor Christer Johansson läste upp revisonsberättelsen som fastslog resultatet ovan och tillstyrkte styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 1. Budget och avgifter Mötet fastslog föreslagen budget med ett negativt resultat om 200 kr 
 1. Val av styrelseledamöter för 2015 Alla i den sittande styrelsen omvaldes 
 1. Val av revisorer Sittande revisorer omvaldes 
 1. Val av valberedning Sittande valberedning omvaldes 
 1. Fastställande av årsavgift för 2016 Mötet beslutade om en höjning med 25 kr till 100 kr för medlemskap till 22-klubben 
 1. Förslag till seglingar för 2015 Nynähamns SS firar 100-årsjubileum 2015 och arrangerar årets kryssarpokal 30/7-1/8.  Till övriga 22a seglingar 2015 utsågs  - 23 maj Mälarvarvet (Jungfruholmarna)  - ev en egen träningshelg helgen före midsommar - 15-16/8 Gäddisregattan (Lilla skratten, utanför Waxholm)  -5-6/9 Skärgårdskryssarens dag (Getfoten). Styrelsen fick också i uppdrag att undersöka möjligheterna att återuppta seglingen ”Såskoppen” 
 1. Information från KN Joakim Rodebäck informerade lite om KNs verksamhet och de regeländringar som antagits på SSKFs årsmöte. Dessa innefattar att regelankaret får kompletteras med kätting för att uppnå föreskriven vikt och att halvbreddsbegränsningen på försegel är borttagen. Samt att mätbrev innehållande masttoppsvikt kan förlängas utan ommätning, men då båtägaren istället intygar att inga ändringar utförts. 
 1. Information om Skärgårdskryssarepokalen i Nynäshamn 2015       Bas för båtarna kommer att vara NSS klubbhamn och man planerar att förlägga seglingarna på den södra banan inomskärs. Frågor framfördes på mötet om man verkligen kan få ut en banlängd så att två varv tar över 60 min att segla. Styrelsen tar med sig synpunkten till samtalen med NSS. 
 1. Information om Euro cup mm Lars N berättade att man planerar att arrangera en World Cup i Flensburg 2016. Carl-Henrik Ahlin, Mattias Malmros och Martin Carlsson representerar 22-klubben i arbetsgruppen kring detta arrangemang. Styrelsen fick också uppdraget att undersöka möjligheterna att arrangera Euro/World cup i Sverige 2018. Pär Karlsson i Kalmar har framfört intresse att arrangera detta. 
 1. Priser Beslut fattades att dela ut Tricksonpokalen direkt när tre delseglingar genomförts på pokalseglingarna, istället för att vänta till den ordinarie prisutdelningen. Oscar Röös vann 2014 års debutantpokal Bruneliuspokalen: Rikard Jacobsson undersöker med upphovsmannen vad ursprungstanken med priset var. Beslut togs att styrelsen utser vem som tilldelas Torsten Helgessons Gastpris 
 1. Övriga frågor Joakim Rodebäck meddelade att A22 åter kommer med i SRS tabellen och behöver därmed ej ansöka om mätbrev för att segla SRS. Frågan om SSFs förslag på krav för licens togs upp och mötet var enhälligt emot detta och gav styrelsen i uppdag att driva den linjen genom SSKF mot SSF 
 1. Mötet avlsutades Visning av Bacchant och resningen till Norlina vidtog. 
  Joakim Rodebäck, mötessekreterare Lars Nordlund, ordförande   Mattias Malmros, justeringsmanCarl Svedberg, justeringsman