7 februari 2016

Hej 22-klubbs medlemmar

Vi hade årsmöte i SSKF igår och då kom jag och tänka på 22-klubbens årsmöte som enligt stadgarna skall hållas innan mars månads utgång. Efter koll i almenackan och telefonkontakter med delar av styrelsen beslutade vi att lägga årsmötet söndagen den 28 februari mot att det normalt brukar ligga i mars. I mars månad är det båtmässan de två första veckosluten, det sista veckoslutet är det påsk. Då återstår bara den 19/20 och då kan inte jag. Så styrelsen har beslutat att vi kör årsmötet söndagen den 28 februari i Uppsala då klarar vi stadgarnas krav på kallelse 21 dagar innan. Kallelsen ligger på hemsidan fr.o.m. i dag.
Hälsningar
Lars Nordlund ordf. 22-klubben
................................................................................................................................................................

Årsmöte 22-klubben 2016 
Söndagen den 28 februari 13:00 
Plats: Uppsala SS klubblokal  
Adress: Uppsala 
Förslag till dagordning: 
§ 1.                      Mötets öppnande 
§ 2.                      Godkännande av dagordning 
§ 3.                      Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
§ 4                       Val av mötesordförande 
§ 5.                      Val av mötessekreterare 
§ 6.                      Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare 
§ 7.                      Verksamhetsberättelse för år 2015 
§ 8.                      Kassarapport och bokslut för år 2015 
§ 9.                      Revisionsberättelse 
§ 10.                    Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för år 2015 
§ 11.                    Medlemsavgifter och budget för år 2016 
§ 12.                    Val av Styrelseledamöter                                                          
§ 13                     Val av revisorer 
§ 14                     Val av valberedning 
§ 15                     Motioner  
§ 18.                    Övriga frågor  
§ 19.                    Mötets avslutande 

Motionen om ändringar i stadgarna för X-pokalen röstades igenom på SSKF´s årsmöte 6/2 

Uppsala SS kommer att informera om arrangemangen och X-pokalseglingarna (SM om vi blir 15 båtar) 
Välkomna 
Styrelsen 22-klubben