12 februari 2018

Kallelse till 22-klubbens årsmöte 2018 
Kallelse till 22-klubbens årsmöte 2018
Söndagen den 11 mars på båtmässan Allt För Sjön kl 11:00 i möteslokal M13

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Resultat och balansräkning
 9. Revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 11. Budget och avgifter
 12. Val av ledamöter till styrelsen
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Fastställande av årsavgift för 2018
 16. Motioner
 17. Information från KN
 18. Information om World Cup,Skärgårdskryssarepokalen/SM i Alingsås 2018
 19. Priser
 20. Övriga frågor
 21. Mötet avslutas

Välkomna styrelsen
 
 
 
Motion till 22-klubbens årsmöte 11 mars 2018

Styrelsen i 22-klubben har beslutat att till årsmötet 2018 föreslå följande:

Transportbidrag utbetalas till den som är medlem i SSKF 22-klubben och betalt medlemsavgiften för 2017 och som transporterar sin båt landvägen med 18:50kr/mil och 1000kr i kontantbidrag med ett max belopp inkl milersättning på max3000kr.
Det innebär att om en bil/trailer ägare kör en båt extra betalas transportbidraget till den körda båtens ägare och han betalar i sin tur de kostnader som han och bil/trailer ägaren kommer överens om.
En viktig punkt är att vi bör hålla oss till skatteverkets regler som är : Bilersättning 18:50/mil och max 1000:- i kontantersättning. Den bil/trailer ägare som kör fler båtar än sin egen kan vi inte ge mer en ett transportbidrag på grund av skatteverkets regler.

Det innebär att om en bil/trailer ägare kör en båt extra betalas transportbidraget till den körda båtens ägare och han betalar i sin tur de kostnader som han och bil/trailer ägaren kommer överens om.

Vi kom fram till att det är c:a 15 svenska båtar på intresselistan som ska transporteras.
Ex: Uppskattat genomsnitlig körsträcka 70 mil/båt t.o.r. 18:50/mil 1295kr + 1000kr = 2295kr
Om alla 15 båtar körs blir totalkostnaden för 22-klubben 34425kr.

Styrelsen 22-klubben