29 oktober 2021

 

Kallelse till 22-klubbens årsmöte 2021

Söndagen den 21 november på Nya Djurgårdsvarvet kl 13:00


Tillfälle att samtidigt studera Mattias nybygge samt skrovrenoverade Tack Harry som kommer att stå i NDV båthall i vinter. 22-klubben bjuder på kaffe med dopp.


 • Mötets öppnande

 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 • Val av mötesordförande

 • Val av mötessekreterare

 • Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

 • Fastställande av dagordning

 • Verksamhetsberättelse

 • Resultat och balansräkning

 • Revisionsberättelse

 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

 • Budget och avgifter

 • Val av ledamöter till styrelsen

 • Val av revisorer

 • Val av valberedning

 • Fastställande av årsavgift för 2022

 • Motioner

 • Information från KN

 • Information om ,X-pokalen/InternationelltSM 2022

 • Priser

 • Övriga frågor

 • Mötet avslutas


Välkomna styrelsen