3 mars 2022

Kallelse till årsmöte 19/3 2022

22 Klubben

Kallelse till årsmöte 19/3 2022

Djurgårdsvarvets klubb lokal, kl 13!

DAGORDNING

 • Mötets öppnande

 • Frågan om mötets är behörigt utlyst

 • Val av mötes ordförande

 • Val av mötes sekreterare

 • Val av 2-justermän & rösträknare

 • Fastställande av dagordning

 • Verksamhetsberättelse

 • Resultat och balansräkning

 • Revisionsberättelse

 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för gångna verksamhetsåret.

 • Budget och avgifter

 • Val av ledamöter till Styrelsen

 • Val av revisorer

 • Val av valberedning

 • Fastställan av års avgiften 2022

 • Motioner

 • Information från KN

 • Information om X-pokalen Nynäs

 • Information om WorldCup Warnemunde Rostock

 • Priser

 • Övriga frågor, Bla avtackning Lars Nordlund!

 • Mötets avslutning

VÄLKOMMNA STYRELSEN!