26 februari 2023

Årsmöte

 

22 Klubbens årsmöte, lördag 25/3, 2023!

Tackjärnsvägen 2, Bromma lokal, kl 14-17!

Fika, kaffe & macka finns i lokalen.

 

DAGORDNING

-          Mötets öppnande & fastställande av röstlängd.

-          Val av mötes ordförande

-          Val av sekreterare för mötet

-          Val av 2-justermän & rösträknare

-          Frågan om mötets är behörigt utlyst

-          Fastställande av dagordning

-          Verksamhetsberättelse

-          Resultat och balansräkning

-          Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret

-          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för gångna verksamhetsåret

-          Fastställande av medlemsavgift 2023

-          Val av ordförande 2år

-          Val av ledamöter till Styrelsen 1 eller 2 år (50% av varje)

-          Val av revisorer 2st 1 resp 2 år.

-          Val av valberedning 2 personer 1 resp 2 år.

-          Fastställande av årsavgiften 2022

-          Motioner

-          Information från KN

-          Information av seglingar under våren

-          Information om Skärgårdskryssarpokalen med internationellt SM, i Uppsala 10-13/8

-          Information tyska seglingar

-          Priser

-          Övriga frågor

-          Mötets avslutning

VÄLKOMMNA STYRELSEN!

Efter möte kan vi gå ut & ta en matbit för de som vill det.