24 februari 2017

Kallelse till 22-klubbens årsmöte
för verksamhetsåret 2016
Lördagen den 25 mars kl 13:00
Nya Djurgårdsvarvet hos Båthantverkarna
----------------------------------------------------------
Efteråt får vi tillfälle att titta på Mattias Malmros nybygge av Peter Norlins sista A22 design.

Förslag till dagordning
       1. Mötets öppnande
       2. Godkännande av dagordningen
       3. Fråga om mötets stadgeenlig utlysande
       4. Val av mötesordförande
       5. Val av mötessekreterare
       6. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
       7. Verksamhetsberättelse för 2016
       8. Kassarapport och bokslut för 2016
       9. Revisionsberättelse
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för år 2016
11. Medlemsavgifter och budget för 2017
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Motioner
16. Övriga frågor
17 Mötets avslutande

Välkomna
Styrelsen 22-klubben